Skip to main content

8 Opnieuw gebruiken

8. Opnieuw gebruiken 

Opnieuw gebruiken is relevant in verband met de herbestemmingsproblematiek en het zoeken naar effectieve krimpscenario’s. Functieverandering bij de realisatie van basisscholen of opvangvoorzieningen is een kansrijke strategie. Opnieuw gebruiken van een bestaand gebouw is vanzelfsprekend, zeker als het gebouw voorheen een vergelijkbare functie vervulde. Het is niet ongebruikelijk dat gebouwen die oorspronkelijk voor basisonderwijs zijn gebouwd, geheel worden herbestemd tot opvang. Ook gebouwen voor voortgezet onderwijs worden getransformeerd tot (brede) basisschool. En het komt voor dat gebouwen met een andere functie zoals een woning of een fabriek getransformeerd worden tot onderwijs of opvang. De aandacht voor de transformatiemogelijkheid neemt toe door de groeiende noodzaak van herbestemming en het zoeken naar oplossingen voor leegstand. Leegstand van lokalen is in veel gebieden structureel. Zo is transformatie relevant bij de actuele krimpopgave. Zowel in dorpen als in de stadswijken kunnen leerlingenaantallen kleiner worden, zodanig dat (delen van) de gebouwen niet meer nodig zijn en beschikbaar komen voor andere functies. 

Kenmerken

Bij het verbouwmodel ‘Opnieuw gebruiken’ wordt de ruimte anders gebruikt, na aanpassingen van het bestaande gebouw. Bij functieverandering en herbestemming is de geschiktheid van het bestaande gebouw een voorwaarde. Ook de locatie moet aansluiten bij de nieuwe functie.

-Vergunningen: Transformatie impliceert een functieverandering. Meestal vergt dit een aanpassing van het bestemmingsplan. Vanwege de algehele leegstandsproblematiek werkt de overheid aan plannen dit eenvoudiger te maken; dat kan perspectief bieden. 

-Kosten: Groot, ze hoeven echter niet groter te zijn dan nieuwbouw

-Bouwperiode: Bij een ingrijpende herbestemming is de bouwperiode vergelijkbaar met nieuwbouw, maar als het gebouw slechts kleine aanpassing vergt, kan tijd worden gewonnen.

-Aandachtspunt: Bij transformatie van bestaande gebouwen moet goed gekeken worden naar de mogelijkheden van het gebouw. Bekende knelpunten zijn onvoldoende verdiepingshoogte, te weinig daglicht of een massieve, niet passende draagstructuur. Opheffen van dit soort essentiële knelpunten vergt zoveel investeringen dat transformatie niet meer lonend is.

 

opnieuw gebruiken