Skip to main content

Leeswijzer

Hoe is de Scholenbouwatlas opgebouwd?

Er komt veel op u af waar u op moet letten als u gaat verbouwen. In de Scholenbouwatlas ligt het accent op de ruimtelijke veranderingen, waarbij op drie relevante onderwerpen wordt ingezoomd: het proces, de praktijkvoorbeelden en de verbouwmodellen. Die worden hieronder toegelicht.

Verbouwproces: Bij het verbouwproces krijgt u te maken met veel partijen

Wie neemt de regie bij een verbouwing? Of: wie heeft de regie tijdens het proces? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. In de meeste handboeken wordt het verbouwproces voorgesteld als een lineair proces dat globaal verloopt van visie, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek, uitvoering, oplevering. Maar de praktijk gedurende dat traject is onoverzichtelijk. In de atlas is een andere invalshoek gekozen, in aanvulling op bestaande handboeken. Het proces wordt vanuit de betrokken partij gezien. Het verbouwproces van basisscholen en kindcentra is complex en kan ervaren worden als een doolhof. U krijgt te maken met een kluwen van belangen, wensen en strijdpunten. Hoe u het ook wendt of keert, u zult allianties moeten smeden. De wereld van concrete personen en handelende partijen - de actor - staat centraal in het proces-deel, variërend van de gebruiker, zoals onderwijs en kinderopvang, tot aan de wijkbewoners en gemeentelijke overheden. De essays in ‘Verbouwproces’ zijn geschreven door specialisten, die vanuit het perspectief van de verschillende betrokken partijen de verbouwopgave belichten. 

Verbouwopgave: Welke verbouwopgaven komen aan bod?

Na de wereld van belangen, wensen, eisen en inspraak, wilt u weten hoe de gebouwen er uit zien. De praktijkvoorbeelden komen in 'Verbouwopgave' aan bod. Actuele redenen om te verbouwen zijn als ruimtelijke opgave thematisch gegroepeerd. Op die wijze biedt de Scholenbouwatlas inzicht in actuele ruimtelijke hoofdthema's die in Nederland relevant zijn. In de atlas zijn vijf hoofdonderwerpen benoemd. De verbouwingen vinden plaats vanwege het streven naar: onderwijskundige verbeteringen (Onderwijs), de integratie van kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzaal (Opvang) met het onderwijs, het realiseren van een overblijfruimte in het gebouw (Overblijf), een ruimte die meervoudig ingezet kan worden (Gemeenschappelijke ruimte) of vanwege het streven naar een multifunctioneel complex (Het brede gebouw). Deelthema’s werken het ruimtelijke karakter verder uit. De thema’s worden geïllustreerd aan de hand van casestudies uit de praktijk.  

Verbouwmodellen: Welke kansen biedt mijn gebouw?

Verbouwingen verschillen in de praktijk sterk wat betreft schaal, ruimtelijke consequentie en grondigheid. Om u een overzicht te geven van die gevarieerdheid zijn alle verbouwingen ingedeeld volgens een bepaald verbouwmodel, waarin die verschillen tot uitdrukking komen. De nadruk bij de modellen ligt op de ruimtelijke ingreep van de verbouwing en minder op het proces, de financiering, en organisatorische of beheermatige aspecten. Het verbouwmodel is dan ook een ruimtelijk model (zie verder de toelichting bij de modellen).

Veelgestelde vragen

Waarom is de scholenbouwatlas gemaakt?  Over verbouwde basisscholen en kindcentra wordt nauwelijks gepubliceerd. Daarom is kennis erover bij veel schoolbesturen beperkt. Omdat de verbouwingsopgave groot is, is de verwachting dat er behoefte is aan toegankelijke kennis over verbouwingen. De scholenbouwatlas biedt die informatie.

Wat zijn selectiecriteria geweest om projecten op te nemen?

*Functie: het gebouw dient na de verbouwing in gebruik te zijn voor primair onderwijs, kinderopvang of peuterspeelzaal.

*Plattegrond: de verbouwing dient ruimtelijk een duidelijk karakter te hebben.

*Diversiteit: als groep dienen de verbouwingen een thematisch overzicht te geven van de verbouwopgaven voor onderwijs, opvang, overblijf, gemeenschappelijke ruimte en het brede gebouw.

*Geografische ligging: de gebouwen dienen uit heel Nederland afkomstig te zijn.

Zijn ook nieuwbouwprojecten opgenomen?  Nee, de voorbeelden dienen een verbouwing te zijn. 

Wat verstaat de scholenbouwatlas onder verbouwen?  Verbouwen in de ruime zin van het woord, zoals aanpassing, renovatie, transformatie, herbestemming, uitbreiding.

Gaat de scholenbouwatlas ook over voortgezet onderwijs?  Nee, het accent ligt op gebouwen voor kinderen van nul tot twaalf jaar.

Wat kosten de verbouwingen?  Indien gegevens over de kosten van de verbouwingen bekend zijn, worden die vermeld in de lijst van de projectgegevens.

Is de scholenbouwatlas volledig?  De scholenbouwatlas streeft ernaar een overzicht te geven van hoofdthema’s in de verbouwingsopgave. Er zijn ruim 9.000 basisscholen in Nederland. 

Hoe kan ik het beste zoeken in de scholenbouwatlas?  U kunt zowel via het keuzemenu zoeken als via een trefwoord in het zoekvenster bij 'verbouwopgave'.

Zoekmogelijkheden

U kunt op verschillende manieren in de Scholenbouwatlas zoeken. De hoofdstructuur is ontsloten via de knoppen op de homepage en de menubalk, waarin de hoofdfuncties zijn te vinden. Daarnaast kunt u bij Verbouwopgave de voorbeeldgebouwen zoeken op thema. Ook kunt u via een kaart van Nederland naar een gebouw bij u in de buurt zoeken: kies dan ‘kaart’ boven de de resultaten van Verbouwopgave. Als u weer terug naar de lijstweergave wilt kiest u ‘lijst’.