Skip to main content

Terminologie

Van basisschool tot kindcentrum - terminologie

ABC-school – lokale variant voor een brede school in Amersfoort.

Accentschool – een accentschool is een basisschool die zich profileert op een specifiek gebied. Bijvoorbeeld sport (sport-accent), taal (taal-accent) of cultuur (cultuur-accent). Voorbeelden: drama-scholen, ICT-scholen of techniek-scholen. Zie ook andere benaming magneetschool.

Basisschool – Een basisschool is een instelling waar onderwijs wordt gegeven, aan kinderen van 4 - 12 jaar. Door de motie Van Aartsen-Bos (2007) wordt aan scholen ook gevraagd kinderopvang te regelen voor ouders die daar behoefte aan hebben. 

Brede school – De brede school is een algemene naam voor een basisschool die samenwerkt met meerdere organisaties in de wijk om de kwaliteit te vergroten. De samenwerking is in ieder geval organisatorisch, en kan ook ruimtelijk geïntegreerd zijn in een gebouw.

Community Center – Een basisschool met een buurtfunctie. Het woord is afkomstig uit Verenigde Staten, waar de Community Centers meestal in achterstandsbuurten werden opgericht.

Community School - Lokale variant voor een brede school in Amsterdam.

Educatief Basiscentrum – Locale herkenbare voorziening in de wijk, waar een of meer basisscholen, peuterspeelzaal en kinderopvang partners zijn en samen werken.

Geïntegreerde Kindvoorziening - Een geïntegreerde kindvoorziening is een voorziening voor basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. De gebruikers werken nauw samen en delen een gezamenlijk pedagogisch beleid.

Hele-dag-school – Een voorziening waar alle kinderen zonodig de hele dag kunnen verblijven. Het is afgeleid van de Duitse ganz-tag-schule.

Integraal Kindcentrum (IKC) - Een Integraal Kindcentrum is een integrale voorziening voor basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Er wordt gewerkt vanuit het perspectief van één organisatie, met één directeur, één gezamenlijk pedagogisch beleid en één personeelsbeleid. Zowel ruimtelijk als pedagogisch geïntegreerd. Doelgroep is kinderen van 0-12 jaar, met ruime openingstijden. 

Kindercentrum / Kindcentrum – Een voorziening met in ieder geval een basisschool en opvang, soms een vereenvoudigde term voor integraal kindcentrum.

Kindcluster – Een kindcluster biedt onderdak aan kindvoorzieningen, vaak een of meer basisscholen, opvang en peuterspeelzaal.

Kindvoorziening – Een kindvoorziening is een voorziening voor basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang.

Kulturhus – Een kulturhus is een combinatie van buurtvoorzieningen onder een dak. Een basisschool kan daar onderdeel van uitmaken, maar dat hoeft niet. Het Kulturhus is afkomstig uit Scandinavië.

Magneetschool – Een magneetschool is een andere benaming voor een accentschool (zie aldaar). De inspiratie ervoor komt uit de Verenigde Staten waar ‘magnet schools’ in achterstandsbuurten werden opgericht.

Multifunctionele accommodatie (MFA) – Een MFA huisvest meerdere organisaties onder een dak, vaak voor gebruikers in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Het betreft veelal combinaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, opvang en vrije tijd. In een MFA is samenwerking tussen de instellingen niet vanzelfsprekend, het kan wel. Een Multifunctioneel centrum (MFC) is een vergelijkbare term.

Open Wijk School - Lokale variant voor een brede school in Nijmegen.

Ouder-Kind centrum – In Amsterdam is dit de naam voor de Centra voor jeugd en gezin. OKC’s richten zich op 9 maanden tot 23 jaar. Je kunt er terecht voor vragen over opgroeien en opvoeden. En het biedt ondersteuning aan ouders en aan kinderen tot 23 jaar. Het consultatiebureau maakt er onderdeel van uit. 

Spilcentrum - Benaming voor de brede school in Eindhoven. Ook hier gaat het om een combinatie van instellingen van in ieder geval basisschool, opvang en peuterspeelzaal, maar er kan ook een bibliotheek of welzijn aan verbonden zijn.

Steve-Jobs school – Een basisschool die voor het onderwijs relatief veel gebruik maakt van de mogelijkheden van ICT, zoals de iPad en lap-top. Het onderwijsproces is afgestemd op het leertempo en de leerstijl van de leerling, en op de leerkracht en de schoolperiode. Een variant van een accent-school. 

Vensterschool – Lokale variant voor een brede school in Groningen.

Zoekt u de betekenis van afkortingen?

De Scholenbouwwaaier biedt een lijst van afkortingen die gebruikt worden in het primair onderwijs en kinderopvang.