Skip to main content

Legenda

Onderaan elke tekening kunt u op de link 'legenda +' klikken. Dan verschijnt de relevante legenda.

Toelichting op de legenda 

Uniform en vergelijkbaar:

Basisscholen en kindcentra zijn complexe gebouwen. De gebouwonderdelen bieden ruimte aan tal van wisselwerkingen, dubbelgebruik en vormen van tijdelijk gebruik. Om de gebouwen vergelijkbaar te maken en de inzichtelijkheid te vergroten is in de Scholenbouwatlas gekozen voor een uniforme tekenwijze en gestandaardiseerde verwijzing naar functies. De tekeningen geven de situatie van het gebouw op een bepaald moment weer. De datering geeft aan welke situatie is gekozen. 

Kleuraanduidingen

Reductie van werkelijkheid:

Met de blauwe accentkleur in drie gradaties wordt een specifiek thema inzichtelijk gemaakt. De thema’s zijn: onderwijs, opvang, overblijf, gemeenschappelijke ruimte en het brede gebouw. Elk gebouw heeft 1 gekozen thema. Met de kleur worden de belangrijkste gebruiksruimtes aangeduid die voor dat thema het meest relevant zijn. Natuurlijk zijn gebouwen in de praktijk niet zo eenduidig of schematisch. De kleur biedt overzicht en duidt de hoofdstructuur aan. Soms worden kleinere of afwijkende ruimtes niet met de blauwe kleur geaccentueerd. Bijvoorbeeld: een handvaardigheidsruimte en een gymzaal zijn groepsruimtes voor onderwijs. Om het onderscheid te maken met de reguliere lokalen worden deze ruimtes anders aangegeven. Een ander voorbeeld: een ruimte kan dubbel worden gebruikt. In die gevallen is ervoor gekozen om de belangrijkste of meest relevante functie door het kleuronderscheid eruit te lichten.

 

OPVANG

Lichtblauw = verkeerszone / gemeenschappelijke zone / dubbel gebruik (door opvang en onderwijs)

Middenblauw = voorschoolse opvang VSO / tussenschoolse opvang TSO / buitenschoolse opvang BSO

Donkerblauw = kinderdagverblijf KDV / peuterspeelzaal PSZ

OVERBLIJF  

Lichtblauw = verkeerszone / gemeenschappelijke zone / dubbel gebruik (door opvang en onderwijs)

Middenblauw = tussenschoolse opvang / TSO ruimte

Donkerblauw = keuken

ONDERWIJS

Lichtblauw = groepsruimte / lokaal / stamgroep-ruimte / theorielokaal / werklokaal

Middenblauw = kleine groep, ook individueel

Donkerblauw = individuele plek, zelfstudie, soms ook kleine groepen

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

Lichtblauw = verkeerszone / ontsluitingszone

Middenblauw = gemeenschappelijk gebruik / dubbel gebruik (gang en bibliotheek, gang en werkplek, wijk en school, verschillende groepen.)

Donkerblauw = bijeenkomstruimte / meest gemeenschappelijk / voor alle gebruikers (aula, buurthuis)

HET BREDE GEBOUW

Lichtblauw = verkeerszone / ontsluitingszone

Midden blauw = kindfunctie (onderwijs en opvang) / ouderfunctie / buurtfunctie

Donkerblauw = combinatie van kindfunctie, ouderfunctie, buurtfunctie  (brede schooldeel)

 

onderwijsruimte - spel - therapie:

1-speellokaal onderbouw

2-leslokaal /  groepsruimte / stamgroepruimte (klaslokaal)

3-verwerkingsruimte / werkplekken / werkhoek / bijschakelruimte / uitwijkruimte

4-computerlokaal / computerplek

5-vaklokaal / handvaardigheid / muziekruimte / crearuimte

6-remedial teaching RT / interne begeleiding IB / logopedie / therapie 

7-fysiotherapie / zwembad / snoezelruimte

8-sportzaal / gymnastieklokaal / groot speellokaal

9-kleedruimte / doucheruimte 

10-patio / openluchtlokaal / overdekte speelplaats / veranda / terras / balkon / dakterras / daktuin

 

gemeenschappelijke ruimte – sociale ruimtes:

11-entree / avondentree / nevenentree

12-garderobe

13-hal / centrale ruimte / multifunctionele ruimte / ontmoetingsruimte

14-pauzeruimte / tussenschoolse opvang TSO / kantine 

15-keuken / pantry

16-aula / gemeenschapszaal / toneelzaal / theater 

17-mediatheek (voor basisschool - schoolbibliotheek) / orthotheek

18-buurtkamer / wijkkamer / ouderkamer

19-speelplein / fietsenstalling

 

schoolteam / opvangteam / wijkgebouwteam:

20-directiekamer / staf / secretaresse

21-kantoren / spreekkamer / beheerder / conciërge

22-teamkamer / docentenkamer / leidsterkamer 

23-berging / leermiddelen / kopiëren / archief / serverruimte / technische ruimte

 

kinderopvang en peuterspeelzaal (nul tot vier jaar) en BSO (vier tot twaalf):

24-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte baby’s 

25-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie

26-peuterspeelzaal PSZ (van 2 tot 4 jaar) / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie

27-slaapruimte / verschoningsruimte 

28-Buitenschoolse opvang BSO / Naschoolse opvang NSO / Voorschoolse opvang VSO

 

wijkgebouw / welzijn / zorg:

29-wijkgebouw / cultureel centrum / welzijnsfunctie / theater

30-cursusruimte / servicepunt / vergaderruimte buurt / jongerenopvang vanaf twaalf jaar / huiswerkkamer

31-bijeenkomstruimte / café

32-centrum voor jeugd en gezin / schoolarts / arts / verpleegkundige / consultatie

33-gezondheidscentrum / ouderenzorg / wijkpunt ouderen

34-bibliotheek (met wijkfunctie - wijkbibliotheek)

35-speel-o-theek (met wijkfunctie)

 

overige functies:

36-woning / onderwijzerswoning / ouderenwoningen / begeleid wonen

37-winkels / horeca 

38-kantoren / bedrijfsruimte

39-kerk / kapel / klooster / stiltekamer 

40-scouting / speeltuin

41-parkeren

42-kelder / kruipruimte

 

Betekenis van: /   in de legenda Het /-teken betekent ‘en/of’.

Verantwoording bron Als bron voor de tekeningen dienen in de meeste gevallen de tekeningen die in gemeentelijke dossiers van Bouw- en Woningtoezicht op adres raadpleegbaar zijn. De afdelingen die de bouwvergunningstekeningen beheren zijn openbaar toegankelijk. In veel gevallen is ook contact gezocht met het architectenbureau en de school/opvang en is om aanvullende informatie gevraagd.